วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Individual Design Project

โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
เพื่อเป็นสินค้าคู่แข่งกับกลุ่มแม่บ้านคลองมอญ จังหวัดชัยนาท

สินค้าคู่แข่ง ยาหม่อง ตรา บัวศรี


ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557


ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557


ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557


ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557


ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557
ที่มา: นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ 2557


การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 7 ธันวาคม 2557


     การเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้ายเป็นการสอบ Final Project เป็นการแสดงงานรายบุคคล 
โครงการออกแบบออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 

สินค้าคู่แข่ง ยาหม่อง ตรา บัวศรี
บรรยากาศการแสดงผลงาน Final Project


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-.ให้เรียนรู้ในการตรงต่อเวลาและเคารพสิทธ์ของเราเองและนอบน้อมต่อครูอาจารย์
2.ด้านความรู้
-ได้เรียนรู้การออกแบบในการทำงานจริงจังและการใช้โปรแกรมในการออกแบบต่างๆได้
3.ด้านปัญญา
-มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนได้เรียนรู็และตัดสินใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-มีทักษะในการพรีเซ้นต์งานเพิ่มขึ้นและติดต่องานจากผู้ประกอบการอย่างจริงจัง
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้วิเคราะห์การเรียนในวิชานี้ได้รู้จักทำงานหลายหลายเพิ่มขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบทางอาชีพที่เราชอบได้
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
นางสาว นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ กลุ่ม 201
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:...http://artd3302-nichapa.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com//nichapa53/docs/artd3302-201-nichapa-______________สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ/nichapa53/docs/artd3302-201-nichapa-______________

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ในต้นชั่วโมงอาจารย์ได้ให้ทำการสอบปฏิบัติในหัวข้อโจทย์โดยให้ออกแบบกล่องข้าวรัตนาแบบสามารถมีที่จับหิ้วก่อนที่จะถึงเวลาทำการสอบออนไลน์ในระบบคาร์โรไลน์ ให้เวลา 20นาทีเพื่อเป็นการเก็บคะแนน


ทำการสอบปฏิบัติในโจทย์ โดยให้นักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์"ข้าวรัตนา Rattana Rice"

1. LOGO ข้าวรัตนา


2. กล่องข้าวรัตนา


วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557


อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือในโปรแกรม illustrator ให้ดูการออกแบบแอ๊ปเปิ้ลให้เหมือนกับต้นแบบจริง และแนะนำให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำ**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สอบ Final Project นำเสนองานหน้าช้นเรียนก่อน 18.00น. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

อาจารย์แนะนำการใช้ swatch ในโปรแกรม Illustration สอนการออกแบบลวดลายที่เกี่ยวข้องกับงาน การใช้ฟ้อนต์ การใช้สี การใส่เอฟเฟกต์และอาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา เข้าไปที่ http://www.designcrowd.com/


 **สอบวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557 สอบออนไลน์ในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติ
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบปลายภาค Final Project)

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 19 ตุลาคม 2557


สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคและจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม สอบเก็บคะแนนใน Claroline
http://www.clarolinethai.info/ ในต้นชั่วโมงอาจารย์ให้สอบปฏิบัติ หัวข้อให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์"บ้านคุกกี้"


สอบกลางภาค อาจารย์ให้ออกแบบกล่องคุกกี้คนละ 1 แบบ พร้อมส่งไฟล์ Ai. และ jpg.
box patternการแสดงงานผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม Inspiration กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ สินค้ามี 3 ชนิด ได้แก่
1. พิมเสนน้ำตรามาซา
2. ธูปหอมอินธนู
3. ยาหม่องตรามาซา


การแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยาหม่อง ตรา มาซา moodboard

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 5 ตุลาคม 2557

อาจารย์ได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น เป็นการสอนการขึ้นแบบเบื้องต้นไอธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Driveการสอบกลางภาคในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้:
1. สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator


2. ทำแบบทดสอบใน Claroline


การส่งงาน-จัดแสดงงานในวันสอบ มีรายละเอียดดังนี้:
1. กล่องบรรจุภัณฑ์แบบสมบูรณ์
- ควรทำการตัดสร้าง mock up ก่อนพิมพ์จริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของการพับกล่อง 
- ลิ้นกล่องส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 ซม.
2. อัพโหลดไฟล์ Artwork (Ai) ลง Google Drive: 
- แยก layer สำหรับเส้นตัดพับ (Die-cut)
- เมื่อจัดพิมพ์เป็นไฟล์ภาพ (JPEG) ต้องตั้งค่า Resolution เป็น 300 dpi เพื่อความคมชัด
- ใส่/ระบุชื่อผู้ทำและควรมีรูปประกอบการทำงานจริง